P.A.P logo
Fagområder

Vi dækker alle discipliner inden for elforsyning

Vandkraft

På verdensplan udgør vandkraftværker op mod 90 % af al vedvarende energi-forsyning.

Vandkraftværkerne varierer i størrelse fra nogle få 100 kW helt op til en produktionskapacitet på mere end 10 GW. Den største del af vandkraftenergien stammer fra potentiel energi i opdæmmet vand eller fra naturligt forekommende højtliggende søer, som driver en vandturbine og generator.

Vand har mange fordele som energikilde. Det er vedvarende og mere stabilt end f.eks. vind. Dertil kommer, at vandkraftværker har en lang levetid, et begrænset vedligeholdelsesomfang og kan drives af få medarbejdere.

Vi har hos P.A.P beskæftiget os med vandkraft siden 1920’erne på Færøerne og fra midten af 1970’erne i Grønland.

Inden for de seneste 10 år har vi deltaget som bygherrerådgiver i udformning af beslutningsgrundlag og i udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med totalentrepriseudbud for vandkraftanlæg.

Vi har også leveret diverse undersøgelser omkring vandkraft, gennemført garantiprøver ved aflevering af vandkraftanlæg og senere med udbud af yderligere turbineaggregat mv.
På Færøerne har vandkraftopgaverne primært bestået af detailprojektering af vandkraft-udvidelser med ekstra turbineaggregater og tilhørende elektriske installationer.

Gennem de mange års arbejde har vi opbygget et indgående kendskab til vandkraftværker generelt og til hydrauliske, mekaniske og elektriske systemer specifikt. Vi fører også tilsyn med elektriske og mekaniske installationer.

P.A.P’s erfaring dækker:

 • Analyse af effekt og energibehov for de enkelte vandkraftværker,
  herunder afsætning af energi i form af afbrydelig elvarme.
 • Maskinteknisk udstyr i vandveje
 • Udlægning af turbiner og generatorer
 • Specificering af høj- og mellemspændingsanlæg, samt transformatorer
 • Eftervisning af totalvirkningsgrad for det samlede anlæg

Kontakt

Fredrik Persson
adm. direktør
Fredrik.K.Persson@afry.com
+46 70 512 73 54

Vindenergi

Når en ny vindmøllepark skal tilsluttes det offentlige el-system stiller det en række krav til det samlede elektriske anlæg.

Forud for tilslutningen går en omfattende forberedelse af anlægget. Alle delelementerne: transmissionsanlæg, opsamlingsstation, opsamlingsnet samt transformer og koblingsanlæg i den enkelte mølle skal designes og dimensioneres korrekt for at vindmølleparken kan tilsluttes kontrolleret og opnå den fulde samfundsværdi.

P.A.P’s ekspertviden dækker alle leddene i den elektriske forsyningskæde. Vores erfaring med el-produktionsanlæg, transmissionsanlæg og distributionsanlæg rækker tilbage til elektrificeringens gennembrud i Danmark. Vi har siden 1906 været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet nettet til skiftende energikilder. De seneste år har vi styrket kompetencerne inden for vindenergi og ansat flere medarbejdere med erfaring fra vindmølleindustrien.

Vores kunder på dette område findes blandt vindmølleproducenter, initiativtagere til vindmølleparker, supportvirksomheder og rådgivende virksomheder med vindkompetencer som speciale.

Som udgangspunkt er vindmølleprojekter faseopdelte. Derfor gør vi brug af bl.a. planlægningsværktøjer og projektmodeller, som for hver fase sikrer opgaven gennemført til den aftalte pris, den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

P.A.P’s erfaring dækker:

Grid

 • Grid code overview
 • Grid code compliance analysis (f-control (inertia), U-control, LVRT, TOV, Harmonics)

Transmission system

 • Design of substation (on shore and off shore)
 • Design of HVDC connection (point to point, multiterminal)

Substation

 • Design of HVAC connection (on shore/off shore)
 • Specification of transformer, HV/MV switchgear, compensation equipment (cap. banks, statcom etc.)
 • Protection study
 • TOV study

Collection System

 • Design of MV cable collector system

Wind Turbine Generator

 • Transformer
 • Switchgear
 • (Generator/converter system)
 • LV system

Kontakt

Bent Cramer
Bent Cramer
afdelingsleder, Aarhus og Aalborg
Bent.Cramer@afry.com
+45 2487 5495

Termiske værker

El er i mange år overvejende blevet produceret på termiske værker, men er gennem en årrække blevet delvist omlagt til produktion på vand og vind.

Dette har stillet større og større krav til de termiske værker, der for det meste skal supplere el-produktionen, men også kunne overtage produktionen fuldstændigt i de tilfælde, hvor vind- og vandkraft ikke er tilgængelig.

P.A.P har i takt med denne udvikling opbygget stor og specialiseret viden om problemstillingerne og mulige løsninger med særlig fokus på forsyningssikkerhed og miljøpåvirkning.

Vores kunder er danske, færøske og grønlandske elproduktionsselskaber, der alle er underlagt de samme miljøbestemmelser, idet Grønlands og Færøernes miljømyndigheder har valgt at støtte sig til de danske bestemmelser på området.

Derudover har P.A.P også private kunder, som har brug for el- og varmeproduktion i forbindelse med procesanlæg med store og tungt startende el-forbrugere langt fra offentlige forsyningsmuligheder.

Vi benytter os af højt specialiserede beregnings- og simuleringsprogrammer baseret på gennemprøvede værktøjer og omfattende viden bl.a. til at fastlægge:

 • Stationsanlægs samlede størrelse
 • De enkelte produktionsenheders størrelse
 • Typer af produktionsenheder
 • Udnyttelse af varme fra kølevand og røggasser
 • Sammenligning af anlægs- og driftsomkostninger
 • Dæmpning af nabostøj
 • Emissions- og immissionsreduktion af skadelige stoffer i røggasserne

Kontakt

Per Skov Ibsen
Per Skov Ibsen
maskinmester
Per.Ibsen@afry.com
+45 2179 1633

Stationsanlæg

Stationsanlæg er infrastrukturens vitale knudepunkter, og projekteringen af dem er P.A.P’s ældste og fornemmeste kompetence.

Vi har arbejdet med området siden elektrificeringens gennembrud i Danmark. Fra firmaets grundlæggelse i 1906 har vi været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet vores kompetencer i takt med nye teknologier og vores kunders behov.

Det er et fagområde der kræver en konstant ajourført viden. Ikke bare teknologien ændres hele tiden. Også normer, reglementer, bekendtgørelser og standarder revideres løbende. I de seneste år har vi i gennemsnit projekteret 2-3 hovedtransformerstationer om året, så vores viden opdateres hele tiden i takt med udviklingen.

Vi håndterer alle spændingsniveauer (400 kV til 10 kV) inden for disse anlægstyper og – koncepter:

 • Udendørs stationsanlæg
 • Indendørs åbne stationsanlæg
 • Indendørs pladekapslede stationsanlæg
 • Indendørs stationsanlæg med GIS-anlæg

Vores stationsanlægsprojekter er typisk nye stationer, modernisering af eksisterende stationer og udvidelse af eksisterende stationer. Vi gennemfører dem i et tæt samarbejde med vores kunder hvor vi via den løbende forventningsafstemning sørger for at levere det forventede slutresultat.

Vores løsninger adresserer først og fremmest de øjeblikkelige udfordringer, men samtidig sikrer vi sammen med kunderne det langsigtede perspektiv og sørger for at løsningerne er praktisk, økonomisk og driftsmæssigt realiserbare.

P.A.P har stor detailerfaring med :

 • Stationslayout
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Specifikation af komponenter
 • Indkøb af komponenter herunder EU-udbud
 • FAT for komponenter
 • Detailprojektering
 • CAD-tegningsdokumentation
 • Test og idriftsættelse (SAT)

Kontakt

Peder Dybdal Cajar
Peder Dybdal Cajar
afdelingsleder, København
Peder.Cajar@afry.com
+45 2143 7764

Ledningsanlæg

I Danmark har der siden 2008 været stort politisk fokus på kabellægning af luftledninger på transmissionsniveau 
(> 100 kV).

Vi forventer en tilsvarende udvikling inden for distributionsanlæg. Derfor giver det god mening at se på fremtidige anlægsrenoveringer eller -udbygninger som en del af en samlet kabellægningsplan.

Vi har hos P.A.P medarbejdere med ekspertviden på kabellægningsområdet og mange års erfaring med distributions- og transmissionsområdet. Flere af vores medarbejdere har været involveret fra begyndelsen af denne øgede indsats på erstatningsanlæg for luftledninger.

På transmissionsområdet løser vi opgaver for den danske TSO Energinet.dk, og på distributionsområdet. løser vi opgaver for netselskaberne og for initiativtagere til vindmølleparker i forhold til opsamlingsnettet.

Kabellægningsprojekter involverer mange interessenter. Derfor håndteres projekterne bedst med en faseopdelt projektmodel opdelt i forprojekt, hovedprojekt, etablering og idriftsættelse.

P.A.P’s erfaring dækker:

 • Forprojekt
 • Tracéudlægning fra station A til station B
 • Anmeldelse til myndigheder
  • VVM screening (anlæg > 100 kV)
  • Koordinering med Museer
  • Sikkerhedsstyrelsen (ved ekspropriationer)

Hovedprojekt

 • Lodsejerforhandlinger
 • Koordinering med andre ledningsejere
 • Nærføringsforhold
 • Detailprojektering inkl. budget og tidsplan
 • Kabel- og muffeudbud
 • Nedgravningsudbud

Etablering

 • Projektledelse under projektgennemførelse
 • Projektopfølgning og -tilpasning
 • Fagtilsyn på udførelse og leverancer

Idriftssættelse

 • Projektoverdragelse til driftslederen

Kontakt

Bent Cramer
Bent Cramer
afdelingsleder, Aarhus og Aalborg
Bent.Cramer@afry.com
+45 2487 5495

Relæbeskyttelse

Relæbeskyttelse har til formål at forhindre skader på personer og elanlæg. Det udgør få procent af et anlægsbudget, men er en yderst vigtig del af elanlæggenes sikkerhed.

Gennem de seneste 10-15 år har relæbeskyttelsen ændret karakter fra en separat beskyttelsesenhed til en multifunktionsenhed med særdeles avancerede beskyttelses-, kontrol og visningsfunktioner.

Håndteringen af moderne relæbeskyttelsesenheder stiller derfor større krav om en konstant opdateret viden og indsigt i de enkelte enhedernes funktionalitet end for blot få år siden.

Vi arbejder med relæbeskyttelse for de største ejere af el-transmission og –distribution i Danmark og på Færøerne. Vores relæspecialister har mange års erfaring og højt specialiserede kompetencer inden for moderne relæbeskyttelsesenheder.

Vi opererer inden for spændingsområderne 400 kV – 0,4 kV og kan håndtere alle aldersmæssige kategorier og typer af beskyttelsesrelæer: alt fra elektromekaniske relæer til digitale multifunktionsrelæer.

Vi anvender de nyeste programmerings- og testværktøjer herunder testudstyr type OMICRON og FREJA.

P.A.P har erfaring med :

 • Fastlæggelse af beskyttelseskoncepter
 • Specifikation af komponenter
 • Indkøb af komponenter
 • Integration med lokal HMI, RTU, SCADA-anlæg m.m.
 • Kommunikationsprotokoller
 • Programmering
 • Selektivitetsplaner
 • Parametrering
 • Test og idriftsættelse
 • Testdokumentation
 • Fejlfinding

P.A.P har som målsætning at levere en pålidelig og selektiv relæbeskyttelse til vores kunder og dermed bidrage til en høj leveringssikkerhed.

Kontakt

Bent Cramer
Bent Cramer
afdelingsleder, Aarhus og Aalborg
Bent.Cramer@afry.com
+45 2487 5495

Lokal- og fjernkontrol

I 2020 skal 50 % af vores energiforbrug komme fra vedvarende kilder. Det stiller nye krav til det danske energisystem der skal omstilles til at kunne reagere hurtigt på den fluktuerende energiproduktion – primært fra vindmølleparkerne.

Det handler især om øgede krav til implementeringen af kommunikationsinfrastruktur og valg af kontroludstyr for at få et komplet overblik over elnettet.

Fjernkontrol udgør en vital del af denne infrastruktur. Den sikrer at alle højspændingskomponenter og hjælpeudstyr i koblings- /transformerstationer kan styres og overvåges fra et centralt placeret kontrolcenter.

Fjernkontrollen består af en RTU som kobles til det overordnede SCADA system og gør det muligt at overvåge og styre stationen fra kontrolcenteret. Alarmer, meldinger og kommandoer mellem selve stationsanlægget og RTU’en kan ske ved hjælp af forskellige kommunikationsløsninger.

På større stationer i transmissions- eller distributionsnettet er der ofte behov for et lokalt stationskontrolanlæg (HMI). Det kan man opnå ved at slutte RTU’en både til beskyttelsesrelæerne og en stations-PC.

Vi har hos P.A.P ekspertviden inden for implementering af fjernkontrolanlæg baseret på både IEC 60870-5-103/104 og IEC 61850 løsninger. Herudover har vi stor erfaring i blandede løsninger med komponenter fra forskellige leverandører.

Vores kunder er transmissions- og distributionsselskaber i hele Norden.

Vi anvender de nyeste programmerings- og testværktøjer. Det giver kunderne et fleksibelt fjernkontrolanlæg med et komplet overblik over deres elnet, hvilket igen bidrager til en høj forsyningssikkerhed og bedre spændingskvalitet i elnettet.

P.A.P har erfaring med:

 • Design og specifikationer af RTU, SCADA-anlæg, lokal HMI m.m.
 • Design af logiske og fysiske kommunikationsnetværk
 • Beskrivelse, udbud og tilsyn
 • Indkøb af komponenter
 • Systemintegration, eksempelvis med lokal HMI, Relæer, SCADA-anlæg m.m.
 • Kommunikationsprotokoller, især IEC 61850, IEC 60870-5-103 og IEC 60870-5-104
 • Programmering af logik funktioner i RTUen
 • Parametrering og konfigurering af RTUer, HMI og netværkskomponenter
 • Test og idriftsættelse
 • Testdokumentation
 • Fejlfinding, herunder fejlfinding i kommunikationsnetværk

P.A.P’s mål er at give kunderne et fremtidssikret fjernkontrolanlæg, som vil kunne bruges gennem mange år.

Kontakt

Steffen Lind Kristensen
Steffen Lind Kristensen
stærkstrømsingeniør
Steffen.Kristensen@afry.com
+45 2048 3179

Net- og systemplanlægning

Elforsyningsselskabernes verden er blevet mere kompleks de seneste årtier. Ansvaret for at opretholde en god leveringssikkerhed og spændingskvalitet er velkendt, men integration af decentral kraftvarme og vedvarende energi udfordrer eksisterende anlægs- og driftspraksis.

De økonomiske konsekvenser af benchmarking af effektivitet og leveringssikkerhed skal også inddrages i planlægningen af net og systemer. Distributionsoperatørens opgaver er altså blevet langt mere integrerede og rækker på tværs af planlægning, etablering, drift og optimering.

Gennem de seneste år har vi hos P.A.P udviklet højt specialiserede kompetencer inden for net- og systemplanlægning.

Vores kunder er systemoperatører, transmissions- og distributionsselskaber, vindmølleproducenter og større industrivirksomheder i hele Norden.

Vi arbejder med den mest avancerede software hvor vi modellerer el-systemer med henblik på både statiske og dynamiske analyser.

Vi har erfaring med analyser af:

 • Reaktiv effekt og spændingsregulering
 • Frekvens- og effektregulering
 • Integration af vind- og vandkraft
 • Systemstabilitetsanalyser
 • Fejlanalyse
 • Test af Grid Code Compliance
 • Selektivitetsanalyser og relæindstillinger
 • Udbygningsanalyser
 • Spændingskvalitet – harmoniske svingninger
 • Fejludredning
 • Leveringssikkerhed
 • Nettopologianalyser – optimering ift. leveringssikkerhed m.m
 • Kort- og langsigtet netplanlægning
 • Nærføringsberegninger

Kontakt

Peder Dybdal Cajar
Peder Dybdal Cajar
afdelingsleder, København
Peder.Cajar@afry.com
+45 2143 7764

Energirådgivning

Det helt overordnede formål med energirådgivning er at nå de nationale og internationale klimamål.

Hos P.A.P ser vi energirådgivning bredt. Vores mål er relevant og professionel rådgivning til vores kunder om energibesparelser og øget energieffektivitet – både i forbrug og produktion.

P.A.P har stor erfaring med energirådgivning, både mere traditionel energirådgivning, som energisyn og energikortlægningsordninger, men også mere strategisk, med f.eks. at rådgive forsyningsselskaber om overgang til mere vedvarende energikilder.

P.A.P har i samarbejde med de kommunale sjællandske elforsyninger udarbejdet energirådgivningsrapporter hos mere end 100 større elforbrugere med et elforbrug på > 200.000 kWh om året. Kunderne var industrivirksomheder, supermarkeder, kommunale administrationsbygninger, idræts- og svømmehaller, plejehjem, skoler og hospitaler.

I Grønland har vi i samarbejde med den nationale energiforsyning Nukissiorfiit været med i ombygningen af el-produktionen, så den nu er dækket ca 70% af vandkraft.

På Færøerne samarbejder vi med SEV (som er Færøernes hovedenergiproducent og el-selskab) om en omstilling således at 65% af el-forbruget nu dækkes ca med vand- og vindkraft.

P.A.P har en konstant ajourført viden om energirådgivnings- og energicertificeringsordninger, så vi kan rådgive vores kunder om de relevante nationale krav og tilskudsordninger.

På samme måde udvikler vi modeller for energisammensætning og prognoser, så vi kan udvikle vores kunders energiportefølje.

Kontakt

Per Skov Ibsen
Per Skov Ibsen
maskinmester
Per.Ibsen@afry.com
+45 2179 1633

SRO

De seneste års udvikling inden for SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) har skabt langt større muligheder for optimering, øget dataopsamling og regulering end tidligere.

I dag kan mange produktionsanlæg drives ubemandet fordi SRO-anlægget kan klare driftsrutiner samt dataopsamlingen til asset management.

Det er også muligt at implementere mere intelligens, således at SRO-anlægget opsamler registreringer, som kan anvendes til analyser og yderligere optimering af processtyringen.

Vi har hos P.A.P en omfattende ekspertviden om styrings- og reguleringsprincipper. Der kan eksempelvis være tale om en eller flere controller (PLC) som overvåger processen samt en eller flere betjeningspladser (HMI). SRO-anlægget kan evt. overbygges med et fjernkontrolanlæg, således at anlægget kan drives ubemandet.

Vores kunder findes blandt elværker, vandværker og rensningsanlæg samt virksomheder inden for fødevareindustrien, medicinalindustrien, den kemiske industri og sværindustrien.

P.A.P kan håndtere alle faser af et SRO projekt:

 • Udarbejdelse af specifikationer for styringen
 • Programmeringen af brugerflade
 • PLC-styringer i henhold til IEC 61131-3
 • Endelig idriftsættelse af anlæggene, herunder indregulering, 
planlægning og udførelse at test f.eks. FAT/SAT
 • Dokumentation og system manualer
 • Uddannelse af operatører og andet driftspersonale

Vi kan løse opgaver inden for:

SRO anlæg

 • Decentrale kraftværker
 • Elværker
 • Nødelværker
 • Kraftvarmeværker.

Eltavler

 • Styretavler
 • Forsyningstavler
 • UPS anlæg

Logik Programmer

 • Function Diagrams
 • Ladder Diagrams
 • Sekvensstyringer

Kontakt

Peder Dybdal Cajar
Peder Dybdal Cajar
afdelingsleder, København
Peder.Cajar@afry.com
+45 2143 7764
P.A.P logo

Kontakt

P.A.P A/S
Langebrogade 1D
1411 København K

Aalborg afdeling
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Aarhus afdeling
Viby Ringvej 2B, 3
8260 Viby J

Telefon + 45 3524 5555
pap@pap.dk

Find en medarbejder her